Súťaž na FB

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU


I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže boodyy company s. r. o. (ďalej len „Organizátor“)

1.2 Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) a výhercu oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej stránke (boodyy.sk) na Facebooku.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa o 1 produkt (body, dupačky, overal alebo tričko) podľa vlastného výberu s motívom ktorý bol vybratý ako výherný . Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyberie Organizátor 1 víťaza na základe počtu likov, ktorý získa vyššie spomínaný produkt podľa vlastného výberu.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok: a) v komentári pod príspevkom uviesť motív


III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do súťaže.

3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyberie Organizátor jedneho víťaza.

3.3 Návštevník našej stránky boodyy.sk na Facebooku odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Víťaz bude zverejnený na stránke boodyy.sk na Facebooku.

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, upraviť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke boodyy.sk na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku súťaže komentárom v príspevku a novým príspevkom, v ktorom bude spomenutý.

4.5 O výhre sa výherca musí dohodnúť, najneskôr do týždňa od zverejnenie víťaza.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

5.5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah, Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

V Košiciach 1.1.2020